§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu organizowanego pod nazwą „#GrillujZMosso”.
 2. Konkurs jest przeprowadzony za pośrednictwem portali społecznościowych w tym Instagram oraz TikTok, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć profile, dzielić się zdjęciami i video, oraz korzystać z aplikacji, Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Meta oraz TikTok, ani z nimi związany.
 3. Organizatorem Konkursu jest Eura7 sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 31-870), os. 2 Pułku Lotniczego 47A, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000365066, kapitał zakładowy 20.000,00 PLN, NIP: 6762429093, REGON: 0121342416, zwaną dalej „Organizatorem” działająca na zlecenie Mosso Kewpie Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Puchałach, ul. Wirażowa 43, 05-090 Raszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000638748, NIP 5252677905, REGON 365495705.
 4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Mosso Kewpie Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Puchałach, ul. Wirażowa 43, 05-090 Raszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000638748, NIP 5252677905, REGON 365495705, zwaną dalej „Fundatorem Nagród”.
 5. Organizator zapewnia, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku.
 6. Organizator ponosi odpowiedzialność za zgodną z prawem organizację Konkursu, odpowiedzialność serwisów Instagram i TikTok jest w tym zakresie wyłączona.
 7. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 8. Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni go akceptuje.

§2

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator (dane kontaktowe podane powyżej w § 1 ust. 4 Regulaminu). Dane Uczestników są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu – wyłonienia Laureatów, przyznania, wydania i doręczenia nagrody.
 2. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest realizacja umowy o treści zawartej w Regulaminie Konkursu, której stroną jest Uczestnik (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.
 3. Udział Uczestnika w Konkursie wiąże się z podaniem oraz przetwarzaniem jedynie tzw. zwykłych danych osobowych, tj.:
  • imienia  i nazwiska
  • adresu zamieszkania
  • numeru telefonu (na potrzeby doręczenia nagrody)
  • adres e-mail (na potrzeby dostarczenia nagrody i rozliczenia kwestii podatkowych).
 1. Dane osobowe Uczestników zostaną usunięte z wszelkich baz informatycznych stworzonych przez Organizatora na potrzeby Konkursu w terminie 60 dni od zakończenia Konkursu. Powyższe nie dotyczy:
  • danych osobowych Laureatów Konkursu, których przetwarzanie będzie konieczne do celów realizacji przyznanych Zwycięzcom nagród oraz do celów podatkowych – przez okres, w jakim organy podatkowe mogą przeprowadzić odpowiednią kontrolę, tj. przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od końca roku, w którym zakończył się Konkurs;
  • przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu przez aplikacje Instagram i TikTok – albowiem Organizator nie ma żadnego wpływu na takie przetwarzanie, a nadto sam Uczestnik może usunąć swoje zgłoszenia konkursowe z aplikacji Instagram lub TikTok za pośrednictwem swojego konta na tym portalu.
 1. Dane Osobowe Uczestników Konkursu nie będą przez Organizatora nikomu przekazywane. Dopiero dane osobowe Laureatów Konkursu zostaną przekazane Organizatorowi, urzędowi skarbowemu (w celu zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody) oraz podmiotowi realizującemu usługę doręczenia nagrody (firmie kurierskiej). 
 2. Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 3. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uważa, że w toku Konkursu zostały naruszone jego prawa związane z ochroną danych osobowych.

§3

PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs polega na przygotowaniu fotografii lub video, w którym użytkownik pokaże przygotowane przez siebie danie grillowe z wykorzystaniem jednego z produktów marki Mosso i jego lokowaniem na zdjęciu lub video. Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest umieszczenie zdjęcia w formie postu, video w formie reels lub TikToka na swoim profilu na Instagramie lub Tiktoku, oznaczenie w materiale profilu marki Mosso: Instagram @szefsmakupl oraz TikTok @szefsmakupl, oraz użyciu hashtagu #grillujzmosso.
 2. Każdy uczestnik konkursu może wysłać nieograniczoną liczbę zgłoszeń. Ilość zgłoszeń nie ma wpływu na wybór zwycięzców.
 3. Konkurs trwa od opublikowania postu konkursowego w dniu 27 kwietnia 2023 roku do godziny 23:59:59 dnia 11 czerwca 2023 roku.
 4. Ogłaszanie wyników i doręczanie nagród następuje w trakcie i po zakończeniu Konkursu na  zasadach i w terminach wskazanych w § 5 Regulaminu.

§4

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:
  • posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia.
 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
  • posiadanie aktywnego konta w aplikacji Instagram lub w aplikacji TikTok
  • poprawnie przygotuje zgłoszenie konkursowe w jednej z aplikacji
  • akceptacja Regulaminu Konkursu.
 1. Organizator powoła Komisję Konkursową, składającą się z 3 członków
 2. Celem Konkursu jest wyłonienie wśród Uczestników 13 Laureatów. Laureatów wybiera Komisja Konkursowa według kryterium najbardziej kreatywnych prac zgłoszonych do Konkursu. Zostaną przeprowadzone 3 edycje konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
  • prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami
  • a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich
  • prowadzą działania, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zasad funkcjonowania Konkursu
  • prowadzą działania naruszające interesy Organizatora lub Fundatora Nagród lub godzą w ich wizerunek
  • wykorzystują Konkurs do prowadzenia własnej działalności reklamowej lub marketingowej lub takiej działalności innych podmiotów.
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, wolontariusze i przedstawiciele Organizatora i Fundatora Nagród, osoby obsługujące oraz inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (w szczególności małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo), a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z ww. osobami.
 2. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§5

OGŁASZANIE WYNIKÓW I PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. Nagrodami w konkursie są:
  • NAGRODA GŁÓWNA: GRILL GAZOWY SPIRIT II E-210 GBS CZARNY WEBER 44010133 o wartości 2749 zł brutto
  • NAGRODY I STOPNIA: 3 GRILLE ELEKTRYCZNE Tefal OptiGrill + XL GC722D o wartości 829 zł brutto każdy
  • NAGRODY II STOPNIA: 9 x voucher o wartości  300 złotych do wykorzystania w sklepach DUKA
  • NAGRODY III STOPNIA: 13 zestawów produktów grillowych Mosso o wartości 35,61 zł brutto.
 2. Konkurs odbywa się w dniach 27 kwietnia 2023 do 11 czerwca 2023 roku i jest podzielony na III tury:
  • I TURA KONKURSU: od 27 kwietnia 2023 – 12 maja 2023
  • II TURA KONKURSU: od 13 maja 2023 – 28 maja 2023
  • III TURA KONKURSU: od 29 maja 2023 – 11 czerwca 2023.
 3. Po zakończeniu każdej tury Organizator ogłosi na profilu na Instagramie wyniki każdej tury. W każdej turze organizator wybierze 4 laureatów którzy otrzymają:
  • jeden laureat otrzyma nagrodę I stopnia: Tefal OptiGrill + XL GC722D o wartości 829 zł brutto
  • trzech laureatów otrzyma nagrodę II stopnia w postaci voucheru o wartości 300 zł brutto do wykorzystania w sklepach DUKA
  • wszyscy czterej laureaci otrzymają dodatkowo nagrodę III stopnia w postaci zestawu produktów Mosso.

Łącznie organizator w 3 turach konkursowych nagrodzi 12 osób.

 1. Dodatkowo po zakończeniu całego konkursu Organizator przyzna 1 nagrodę główną w postaci GRILLA GAZOWEGO SPIRIT II E-210 GBS CZARNY WEBER 44010133 o wartości 2749 zł brutto oraz zestaw produktów Mosso o wartości 35,61 zł brutto
 2. Ogłoszenie Laureatów Konkursu nastąpi w terminach:
  • 16 maja – Organizator ogłosi 4 laureatów I tury konkursu
  • 30 maja – Organizator ogłosi 4 laureatów II tury konkursu
  • do 16 czerwca – Organizator ogłosi 4 laureatów III tury konkursu oraz laureata nagrody głównej.
 3. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni na profilu 

https://www.instagram.com/szefsmakupl/ w postaci postów.

 1. Laureaci Konkursu zostaną poproszeni o kontakt z Organizatorem Konkursu poprzez wysłanie wiadomości prywatnej do profilu https://www.instagram.com/szefsmakupl z potwierdzeniem chęci odebrania nagrody i danymi kontaktowymi.
 2. W przypadku nie skontaktowania się Laureatów z Organizatorem w ciągu 5 dni roboczych od dnia po dniu opublikowania nazwisk Laureatów, roszczenie o wydanie nagrody wygasa, a nagroda pozostaje przekazana kolejnej osobie biorącej udział w Konkursie.
 3. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu systemu wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
 4. Laureatowi nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny.
 5. Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w par. 2, 3 i 4 Regulaminu, a także jeśli nie wskazali danych umożliwiających realizację prawa do nagrody zgodnie z par. 5 ust. 4. W takim wypadku nagroda pozostaje własnością Fundatora Nagród.
 6. Nagrody w postaci voucherów do wykorzystania w sklepie Duka zostaną wysłane za pomocą poczty e-mail na adres wskazany przez Laureata Konkursu. Pozostałe nagrody w konkursie zostaną wysłane za pomocą przesyłki kurierskiej w ciągu maksymalnie 20 dni od daty przekazania danych osobowych niezbędnych do wysyłki nagród. 
 7. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości produktów i usług stanowiących nagrodę.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych. 
 9. Do wartości każdej nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości danej Nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody). Zwycięzca Konkursu zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

§6

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

 1. Poprzez zgłoszenie się do Konkursu Uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do zdjęć i tekstów użytych w udzielonej przez niego odpowiedzi. Odpowiedzi konkursowe nie mogą naruszać praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich. W przypadku odpowiedzi będących cytatami, obowiązkowe jest wskazanie autora cytowanego tekstu.
 2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich do utworów wykorzystywanych w pracy konkursowej oraz za naruszenie praw osobistych. W przypadku, gdyby korzystanie przez Organizatora lub Fundatora Nagród z nadesłanego zgłoszenia naruszało prawa autorskie lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich. Uczestnik, który nadesłał tę odpowiedź, zobowiązuje się do naprawienia wszelkich ewentualnych szkód, jakie poniosą lub mogą ponieść z tego tytułu Organizator, Fundator Nagród lub osoby trzecie oraz do zaspokojenia wszelkich prawnie uzasadnionych roszczeń z tego tytułu przysługujących tym osobom.
 3. Z chwilą przystąpienia do Konkursu i opublikowania zdjęcia lub video w postaci Reels lub TikToka Uczestnik udzieli Organizatorowi Konkursu oraz Fundatorowi Konkursu niewyłącznej, zbywalnej (z prawem do sublicencji), bez ograniczeń terytorialnych, bezpłatnej licencji obejmującej prawo do wykorzystania materiałów na wszystkich znanych w chwili wejścia w życie niniejszego Regulaminu polach eksploatacji, a w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności:
  • publiczną prezentację Utworów w serwisach Facebook, Instagram, oraz stronach www oraz w pozostałych mediach społecznościowych i serwisach internetowych Fundatora;
  • używanie i wykorzystanie w działalności promocyjnej, reklamowej oraz informacyjnej dotyczącej własności intelektualnej;
  • druk np. screenów scen lub innych fragmentów w dowolnej liczbie oraz formie publikacji i w dowolnym nakładzie;
  • utrwalanie jakąkolwiek techniką audiowizualną (w tym: fotografia, audio, wideo), niezależnie od standardu, systemu i formatu, przepisanie utrwaleń na inną technikę, rodzaj zapisu, system, nośnik wraz z prawem do zwielokrotniania utrwalonych egzemplarzy lub ich części;
  • publiczne prezentowanie i nadawanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, systemu, formatu, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity, transmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych; wykonywanie lub odtwarzanie służące do celów informacyjnych i marketingowych, na wewnętrznych i zewnętrznych pokazach, jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, systemu i formatu oraz zamieszczanie w Internecie, w szczególności na stronach internetowych Organizatora, a także portalach dedykowanych;
  • wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii tych zapisów;
  • trwałe lub czasowe zwielokrotnienie komputerowego zapisu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
  • opracowanie, aranżację, przystosowanie, zmianę układu lub jakąkolwiek inną zmianę w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotniania rezultatów tych zmian.
 4. Udzielenie licencji następuje na okres 5 lat liczony od dnia publikacji utworów. Po tym okresie umowa licencyjna podlega automatycznemu przekształceniu na umowę na czas nieokreślony, chyba że Uczestnik złoży Organizatorowi i/lub Fundatorowi, na minimum 1 miesiąc przed upływem 5-letniego terminu, oświadczenie o nieprzedłużaniu umowy licencyjnej na czas nieokreślony. Z tytułu przedłużenia obowiązywania umowy licencyjnej na czas nieokreślony Uczestnikowi nie przysługiwać będzie żadne dodatkowe wynagrodzenie. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że posiadać będzie prawo do udzielenia Organizatorowi i Fundatorowi w/w licencji, Uczestnicy Konkursu nie będą rościć żadnych praw w stosunku do Organizatora i Fundatora w związku z korzystaniem przez nich z utworów zgodnie z licencją.
 5. Uczestnik zezwala Fundatorowi Nagród i podmiotom upoważnionym do tego przez niego na przeróbki, adaptację, zmianę, tłumaczenie, dopasowanie prac konkursowych i korzystanie w takiej formie z pracy konkursowej na polach eksploatacji określonych powyżej.

§7

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora Eura7 Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie na os. 2 Pułku Lotniczego 47a, 31-870 Kraków bądź za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: info@eura7.com z dopiskiem “Konkurs Mosso” nie później niż po upływie 14 dni od daty zakończenia konkursu.
 2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny), zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej rozpatrzenia.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany w Zgłoszeniu adres e-mail lub listem poleconym. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie https://szefsmaku.pl/ oraz w siedzibie Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
×