Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot Mosso Kewpie Poland Sp. z o.o. – dalej MKP.
  2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, prosimy o kontakt pod adresem: marketing@mossokewpie.pl, lub nr tel: 22 720 42 14.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i załatwienia sprawy oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, zgodnie z 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na prowadzeniu korespondencji z interesantami i załatwieniu zgłaszanych przez nich spraw.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz MKP danych usług związane z realizacją ww. celów, w tym przede wszystkim dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty świadczące usługi niezbędne do obsługi Państwa sprawy.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji i załatwienia sprawy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez MKP.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych, niemożliwe będzie prowadzenie z Panią/Panem korespondencji i obsługa Pani/Pana zapytania.
  9. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć na adres mail wskazany wyżej. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.
×